หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ติดต่อโรงเรียน
เว็บบอร์ด
 
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เจ้าหน้าที่
 
กลุ่มบริหารงาน งบประมาณและบุคคล
กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน วิชาการ
 
ภาพกิจกรรมปี 2557
ภาพกิจกรรมปี 2558
ภาพกิจกรรมปี 2559
ภาพกิจกรรมปี 2560
 
สารสนเทศ ปี 2555
สารสนเทศ ปี 2556
สารสนเทศ ปี 2557
สารสนเทศ ปี 2558
สารสนเทศ ปี 2559
 
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2559
นโยบายโรงเรียน
มาตฐานการศึกษา
คู่มืองานประกันคุณภาพ
แนวทางการเขียนรายงาน SAR
SAR ปี 2559
รายงานแผนพัฒนาคุณภาพ 2558
 
ศูนย์พฤกษศาสตร์
ศูนย์หุ่นยนต์
ศูนย์ภาษาจีน
ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด
 
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด
ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์
เว็บบอร์ดโรงเรียน
 
สื่อการเรียนการสอนของครู (ออนไลน์)
เอกสารงานวิจัย
   
 
 
 
   
 
การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่66 ณ จังหวัดจันทบุรี (24 ธันวาคม 2559)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (24 ธันวาคม 2559)
ส่งผู้อำนวยการศรัณย์ ศรลัมพ์ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกี (23 ธันวาคม 2559)
ศิลปินตลกและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี แข่งฟุตบอลการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว(21 ธันวาคม 2559)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่ได้สนับสนุนกิจการการศึกษาของนักเรียนมาโดยตลอด มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศีกษา 2559 จำนวน 75,000 บาท (30 พฤศจิกายน 2559)
ผอ.การโชคดี วิหคเหิร แสดงความยินดีกับผอ.แน่งน้อย เพิงพันธ์ รับตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนโพธินิมิตพิทยาคม และ ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย รับตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี (28 พฤศจิกายน 2559)
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (25 พฤศจิกายน 2559)
พิธีถวายราชสุดี รัชกาลที่6 เนื่องในวันวชิราวุธี (25 พฤศจิกายน 2559)
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (22 พฤศจิกายน 2559)
การสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2559 (21 พฤศจิกายน 2559)
กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด"เตรียมพัฒน์ฯ นนท์ เกมส์ 2559" (16-17 พฤศจิกายน 2559)
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (14 พฤศจิการยน 2559)
ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม (11 พฤศจิกายน 2559)
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (31 ตุลาคม 2559)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559 (29-30 ตุลาคม 2559)
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2559)
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการทุกหมู่เหล่า พสกนิกรชาวจังหวัดนนทบุรี ณ ศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี (21 ตุลาคม 2559)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้บรรลุ "ทักษะแห่งศตวรรษที่21" (6 ตุลาคม 2559)
รร.เข้าร่วมพิธีมอบป้ายโครงการ หมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงาน รักษาศิล5 ต้นแบบ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศิล5" จังหวัดนนทบุรี ระยะที่ 3 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี (4 ตุลาคม 2559)
พิธีมุทิตาคารวะ (9 กันยายน 2559)
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (7 กันยายน 2559)
นักเรียนรับรางวัลหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์และรางวัล TO BE NUMBER ONE (7 กันยายน 2559)
พิธีเข้าประจำหมู่ ยุวกาชาด (6 กันยายน 2559)
แสดงความยินดีกับห้องเรียนที่ได้คะแนนในระดับดีเยี่ยมและดี
ร้อยรักรวมใจสานสายใยมุทิตา2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (1 กันยายน 2559)
ร้อยรักรวมใจสานสายใยมุทิตา2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (1 กันยายน 2559)
นักเรียนได้รับรางวัลโต้วาที ภาษาอังกฤษ(จังหวัดเพชรบุรี)
โครงการกิจกรรมวิชาการสร้างเสริมคุณภาพ
      และความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน (9 สิงหาคม 2559)
กิจกรรมวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
    ขอบอบคุณท่านผู้ปกครองและคุณครุทุกท่านที่มีส่วนร่วม ในการจัดประชุมวันสื่อสัมพันธ์ บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1/ 2559
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์    
     ท่านผู้อำนวยการนรากร ไหลหรั่ง เป็นประธานในงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (18 สิงหาคม 2559)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าทดสอบประเมิน การใช้ทักษะภาษาในกลุ่มประเ ทศอาเซียน นายพสิษฐ์ ชัยงาม ได้รับรางวัลเหรียญทองการทด สอบทักษะภาษาจีน
พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ 84 พรรษา และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (11 สิงหาคม 2559)
กิจกรรมวันอาเซียน (8 สิงหาคม 2559)
การแข่งขันเยาวชนหุ่นยนต์บังคับมือ ZEER-TRTC 
(25-26 มิถุนายน 2559)
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม (15 กรกฎาคม 2559)
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2559
ค่ายโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2559
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (29 กรกฎาคม 2559)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต3 ครั้งที่5/2559 ณ หอประชุมปิยพัฒน์ (8 กรกฎาคม 2559)
กิจกรรม แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ที่สำเร็จการศึกษาและได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (4 กรกฎาคม 2559)
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ที่จังหวัดปทุมธานี (2 กรกฎาคม 2559)
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (1 กรกฎาคม 2559)
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน 2559)
กิจกรรมต้อนรับนักเรียนในโครงการYFU (26 มิถุนายน 2559)
พิธีรับและประดับพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา2559 (14 มิถุนายน 2559)
พิธีรับและประดับพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา2559 (14 มิถุนายน 2559)
กิจกรรม เทศกาลโยซาโกอิโซรัน (27 มิถุนายน 2559)
กิจกรรม งานวันสุนทรภู่ (24 มิถุนายน 2559)
กิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 (16 มิถุนายน 2559)
การประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร เข้าฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2559
TPN Gifted Student Studying in Singapore Program 2016 At Singapore
Memorandum of Understanding between Triamudomsuksapattanakarn Nonthaburi School
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559
งานเตรียมพัฒน์ นนท์ สัมพันธ์ 59
การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค
พิธีปัจฉิม นักเรียนชั้นม.3และม.6 ประจำปีการศึกษา 2558
การแข่งขันการออกแบบตัดชุดรีไซเคิล ของนักเรียนชั้นม.4
กิจกรรม วันตรุษจีน ประจำปี 2559
กิจกรรม TOBE NUMBER ONE
   
   

 

 website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 |
โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240