หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ติดต่อโรงเรียน
เว็บบอร์ด
 
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เจ้าหน้าที่
 
กลุ่มบริหารงาน งบประมาณและบุคคล
กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน วิชาการ
 
ภาพกิจกรรมปี 2557
ภาพกิจกรรมปี 2558
ภาพกิจกรรมปี 2559
ภาพกิจกรรมปี 2560
 
สารสนเทศ ปี 2555
สารสนเทศ ปี 2556
สารสนเทศ ปี 2557
สารสนเทศ ปี 2558
สารสนเทศ ปี 2559
 
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2559
นโยบายโรงเรียน
มาตฐานการศึกษา
คู่มืองานประกันคุณภาพ
แนวทางการเขียนรายงาน SAR
SAR ปี 2559
รายงานแผนพัฒนาคุณภาพ 2558
 
ศูนย์พฤกษศาสตร์
ศูนย์หุ่นยนต์
ศูนย์ภาษาจีน
ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด
 
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด
ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์
เว็บบอร์ดโรงเรียน
 
สื่อการเรียนการสอนของครู (ออนไลน์)
เอกสารงานวิจัย
   
 
 
 
   
 
วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม
วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (Classroom Meeting) เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบผลการเรียนของนักเรียน ครูและผู้ปกครองร่วมมือกันแก้ปัญหาด้านการเรียนและพฤติกรรม ของนักเรียนโดยผู้ปกครองทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ก้าวไกลด้วยสะเต็ม” ในการจัดงานนี้เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสนับสนุนความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2560
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการสอนภาษาจีน ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นกิจกรรมวิชาการสร้างเสริมคุณภาพและความเข้มแข็ง ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 21 โรงเรียน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษา และวัฒนธรรมจีน เพื่อส่งเสริมด้านภาษาจีนให้แก่นักเรียน กล้าคิดกล้าแสดงออก โดยมี นายดำรง ศรพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมปิยพัฒน์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นประธานในพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พิธีสดุดีพระคุณแม่ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
ยินดีต้อนรับ สู่รั้ว ต.อ.พ.น. นายโชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นายวิฑูรย์ ตากสุนทร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ รองผู้อำนวยการดำรง ศรพรม พร้อมคณะครูจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่ รองผู้อำนวยการดำรง ศรพรม เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ เมื่อวันที่11 สิงหาคม 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์นัดสินค้ามือสองของนักเรียน รู้คิด รู้ใช้ รู้พอเพียง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสบการณ์ด้านอาชีพ ณ บริเวณใต้อาคาร 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เปิดงานกิจกรรมวันอาเซียน ( Asean Day 8 August) ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นและทัดเทียมประเทศอื่น ๆ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุน (Investory Discovery Museum) จัดโดยบริษัทซุปเปอร์จิ๋ว จำกัด ภายใต้แนวคิด รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการวางแผนด้านการเงินและการลงทุน และรู้จักแก้ปัญหาในการใช้เงินอย่างถูกต้อง ณ อาคารอเนกประสงค์ และ หอประชุมปิยพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560
7 สิงหาคม 2560 
นายโชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุวรรณภูมิ
คนเก่ง..เตรียมพัฒน์ฯ นนท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560
29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ...กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีท่าน
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทาง
ภาษาไทย และร่วมชมการแสดงต่างๆ ของนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ ของภูมิปัญญาไทยและช่วยกันอนุรักษ์สืบต่อไป อีกทั้งน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคารอเนกประสงค์ 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560
นายศุภวัฒน์ วลัยเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นประธานเปิดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อต้อนรับการเข้าเป็นยุวกาชาดใหม่ และในการนี้ยังได้แสดงมุทิตาคารวะ ครูผู้นำยุวกาชาดที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ อีกด้วย ณ หอประชุมปิยพัฒน์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการเผยแผ่ธรรมะสู่เด็กและเยาวชน : พุทธศาสนา 1 วัน เพื่อเป็นการส่งเสริม อบรมคุณธรรม ศีลธรรม ให้เกิดแก่เด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2560
ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายโชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับ “ผู้นำโรงเรียน 4.0”จาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในการประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2017 จัดโดยสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เข้าร่วมพิธีศาสนามหามงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา กิจกรรมถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทศบาลนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นำนายหมู่ลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
นายโชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาให้ความรู้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร เป็นประธานเปิดโครงการอบรม
ลูกเสือ-เนตรนารี- ยุวกาชาด ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด มีทักษะในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และร่วมกันต้านภัยจากยาเสพติด ณ หอประชุมปิยพัฒน์ ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้รับประทาน รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการประกวด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพค ที่เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560
คณะกรรมการจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนากิจกรรมแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการแนะแนวสู่งานอาชีพ ในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning บูรณาการกลไก(PLC) วันท ี่13-14 กรกฎาคม 2560
กิจกรรม การแข่งขัน The Voice TPN
13 กรกฎาคม 2560
กิจกรรม วัน ทานาบาตะ (เทศกาลแห่งดวงดาว) 7 กรกฏาคม 2560
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร เป็นประธานเปิดโครงการอบรม
ลูกเสือ-เนตรนารี- ยุวกาชาด ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด มีทักษะในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และร่วมกันต้านภัยจากยาเสพติด ณ หอประชุมปิยพัฒน์ ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560
อบรมสัมมนา เตรียมพัฒน์รักองค์กร
คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เข้าร่วมในการอบรมสัมมนา โครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กร ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2560 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ร่วมแสดงความยินดีกับลูกพระเกี้ยวน้อย ต.อ.พ.น. สู่รั้วมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา และนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ทุกๆคน โดยท่านผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ได้กล่าวให้โอวาท แสดงความยินดี และร่วมถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึก (5 กรกฎาคม 2560)
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดทำร้านค้าคุณธรรม เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและความซื่อสัตย์ของนักเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ทำพิธีเปิดป้าย ในวันนี้ (5 กรกฎาคม 2560)
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย..วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ร่วมสืบสานประเพณีของพุทธศาสนิกชน เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา โดยมีนายวิฑูรย์ ตากสุนทร ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกียรติเป็นประธาน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ 
งานอนามัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โดยได้ประสานงานกับศูนย์สุขภาพ เฮลตี้ ไทยแลนด์ จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียน ม.1-6 ทุกคน ณ หอประชุมปิยพัฒน์ ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฏาคม 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เตรียมพัฒน์ฯ นนท์ นำนักเรียนแผนการเรียนสังคมศึกษา ม.4-6 ห้อง 8 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและนิทรรศรัตนโกสินทร์ 1 กรกฎาคม 2560
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นำตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 1 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
30 มิถุนายน 2560 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม "น้าต่อไฟ" เพื่อสร้างความสามัคคี ณ หอประชุมปิยพัฒน์
การอบรมคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ม.4 ณ หอประชุมปิยพัฒน์ วันที่ 28 มิถุนายน 2560
การอบรมคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ม.1 ณ หอประชุมปิยพัฒน์ วันที่ 27 มิถุนายน 2560
งานแนะแนว"เตรียมพัฒน์ นนท์" จัดติว GAT ภาษาไทยให้แก่นักเรียน ม.5 และ ม.6 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก TRUE ปลูกปัญญา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "เตรียมพัฒน์ฯ นนท์" จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในทุกวันพุธสุดสัปดาห ์ของเดือน และในวันนี้ 28 มิถุนยน 2560 มีคุณครูที่ปรึกษาและนักเรัยน ม.1ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
านโรงเรียนสีขาวและห้องเรียนสีขาว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดอบรมแกนนำโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ห่างไกลยาเสพติด โดยการนำกิจกรรมเข้ามาเป็นการเสริมในกิจกรรมยามว่าง และช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียน ณ ห้องวิทยพัฒน์ เมื่อ 27 มิถุนายน 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชึพและเทคโนโลยี ได้จัดอบรมนักเรียนโครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (ONE CLASSROOM - ONE PROJECT - ONE PRODUCT) ในทุกระดับชั้น โดยผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ได้เปิดการอบรมให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนในการนำความรู้ไปต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ห้องเรียนที่มีคุณภาพเข้าคัดสรรและประกวดต่อไป ซึ่งท่านพัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรีและคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ร่วมต้อนรับและฟังการบรรยายพิเศษ จาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นประธานในพิธีประดับเข็มมงกุฎขัตติยราชนารี ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี เมื่อ 22 มิถุนายน 2560
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน 2560 เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี) ณ หอประชุมปิยพัฒน์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้รับเกียรติจาก สพม.3 จัดประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ โดยท่านมานะ พุ่มบัว รักษาการ ผอ.เขต สพม.3 ได้ตรวจเยี่ยมการบริหารโรงเรียน เมื่อ 20 มิถุนายน 2560
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร เข้ารับมอบเกียรติคุณบัตรประทานฯ "เป็นแบบอย่างของผู้บริหารดีเด่น" รับเข็มเชิดชูเกียรติ ญสส.(สมเด็จพระญาณสังวร) และรับเข็มพระเกี้ยวจาก ดร.นิวัตร นาคะเวช ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ วันที่ 20 มิถุนายน 2560
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร เป็นประธานเปิดการอบรมนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และผู้นำยุวกาชาด ณ หอประชุมปิยพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อครู ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ทุกคน โดยมี ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้ทำการเจิมหนังสือเรียนเพื่อเป็นสิริมงคลในการเรียนหนังสือ และมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดพานไหว้ครู เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร และคณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศโรงเรียน และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ มัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ในโครงการนิเทศสัญจร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯ ณ หอประชุมปิยพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับและประดับเข็มพระเกี้ยว ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
ท่านจิระชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมเพื่อยกร่างข้อบังคับ จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าเตรียมพัฒน์ฯนนท์ ร่วมขับเคลื่อนเตรียมพัฒน์ฯนนท์สู่โรงเรียนยอดนิยม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสต็มศึกษา" ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการระหว่าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี กับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้รับการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนอย่างดียิ่ง
สถาบันแห่งความภาคภูมิใจ จากโรงเรียนบางใหญ สู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ และปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี มารู้จัก 11 ผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบันกันนะคะ
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร คณะครูและนักเรียนเตรียมพัฒน์ฯนนท์ ปฏิบัติหน้าที่ทดแทนบุญคุณอย่างเต็มความสามารถ ร่วมในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูใบฎีกาสนม อดีตเจ้าอาวาสกิติมศักดิ์วัดโบสถ์ดอนพรหม วัดประจำโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560
การเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
งานรักษาดินแดน เตรียมพัฒน์ฯ นนท์ ได้ติดต่อประสานงานและได้รับความอนุเคราะห์จากเครือข่ายผู้ปกครอง สนับสนุนนำทหารมาฝึกความพร้อม ก่อนไปสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ได้รับเกียรติจากคุณวีนา โปรานานนท์ หัวหน้าฝ่ายอาวุโส รับผิดชอบโครงการพิเศษ "อาคารนิทรรศน์ รัตนโกสินทร์" เข้าศึกษาดูงานในการเตรียมนำนักเรียน เข้าศึกษาเรียนรู้แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อส่งเสริมความรักชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 13,14 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายโรงเรียน การพัฒนาด้านต่างๆ และให้ท่านผู้ปกครองได้พบคุณครูของลูก เพื่อรับทราบผลการเรียน ได้ร่วมกันดูแลส่งเสริมศักยภาพของบุตรหลานและร่วมกันพัฒนาโรงเรียน
พิธีปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ลูกพระเกี้ยวน้อยสู่รั้วชมพู-น้ำเงิน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สถาบันแห่งความภาคภูมิใจ ขอให้นักเรียนมีความสุขและประสบความสำเร็จในการศึกษา
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร คณะครูและนักเรียนเตรียมพัฒน์ฯนนท์ ปฏิบัติหน้าที่ทดแทนบุญคุณอย่างเต็มความสามารถ ร่วมในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูใบฎีกาสนม อดีตเจ้าอาวาสกิติมศักดิ์วัดโบสถ์ดอนพรหม วัดประจำโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560
การเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
ก้าวต่อไปด้วยความภาคภูมิใจนะคะ พวกเราเตรียมพัฒน์ฯนนท์ พร้อมเข้ารับการประเมินโรงเรียน เพื่อรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ขัตติยา ด้วงสำราญ และคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แนวทางในการเข้ารับการประะเมินในครั้งนี้ 
อบรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วันที่ 20-21 มีนาคม 2560
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เข้าร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการ หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน 2559 "บูรณาการทักษะชีวิตสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน" ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พัฒนาทักษะ อบรมการใช้โปรแกรม GeoGebra วันที่ 6-7 มีนาคม 2560
คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์มัธยมศึกษา ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วันที่ 10 มีนาคม 2560
นำองค์กร ท่านผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร พร้อมทีมบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน ร่วมกันประชุมทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560 และศึกษาดูงานที่คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 14 - 16 มีนาคม 2560 โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านวิฑูรย์ ตากสุนทร ร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนา
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภูมิทัศน์ (28 กุมภาพันธ์ 2560)
คณูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัพโบสถ์ดอนพรหม(9 กุมภาพันธ์ 2560)
วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559 (9 กุมภาพันธ์ 2560)
การออกแบบตัดชุดรีไซเคิล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (7 กุมภาพันธ์ 2560)
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน (3 กุมภาพันธ์ 2560)
กิจกรรมวันตรุษจีน (27 มกราคม 2560)
งานนิทรรศการวิชาการ "สืบสานศาสตร์พระราชา เทิดไท้พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ" (24 มกราคม 2560)
กิจกรรม วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน (21 มกราคม 2560)
พิธีสตมวาร ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (20 มกราคม 2560)
นายโชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและคณะครู ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนน้อง โดยนำงบประมาณและอุปกรณ์การศึกษามอบให้ โรงเรียนบ้านจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ (6-9 มกราคม 2560)
การอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระยะที่ 2 (4 รุ่น)(7 มกราคม 2560)
ร่วมยินดีและภูมิใจ วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี กับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ (5 มกราคม 2560)
การแข่งขันลูกทุ่ง คีตราชัน (30 ธันวาคม 2559)
   
   

 

 website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 |
โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240