หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ติดต่อโรงเรียน
เว็บบอร์ด
 
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เจ้าหน้าที่
 
กลุ่มบริหารงาน งบประมาณและบุคคล
กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน วิชาการ
 
ภาพกิจกรรมปี 2557
ภาพกิจกรรมปี 2558
ภาพกิจกรรมปี 2559
ภาพกิจกรรมปี 2560
 
สารสนเทศ ปี 2555
สารสนเทศ ปี 2556
สารสนเทศ ปี 2557
สารสนเทศ ปี 2558
สารสนเทศ ปี 2559
 
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2559
นโยบายโรงเรียน
มาตฐานการศึกษา
คู่มืองานประกันคุณภาพ
แนวทางการเขียนรายงาน SAR
SAR ปี 2559
รายงานแผนพัฒนาคุณภาพ 2558
 
ศูนย์พฤกษศาสตร์
ศูนย์หุ่นยนต์
ศูนย์ภาษาจีน
ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด
 
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด
ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์
เว็บบอร์ดโรงเรียน
 
สื่อการเรียนการสอนของครู (ออนไลน์)
เอกสารงานวิจัย
   
 
 
 
   
 

              โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  นนทบุรี   เดิมชื่อ โรงเรียนบางใหญ่  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2502  ที่วัดพิกุลเงิน  ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี โดยความคิดริเริ่มของว่าที่ร้อยตรีสวัสดิ์ ดวงจันทร์ ศึกษาธิการอำเภอบางใหญ่ขณะนั้น เปิดสอนครั้งแรก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ใช้หอพระปริยัติธรรมของวัดพิกุลเงินเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  ต่อมาได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มเติมจนถึงชั้นมัธยมปีที่  3 ในปี พ.ศ. 2504 ทางราชการได้ให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง  6  ห้องเรียน  แต่ได้รับงบประมาณไม่ครบ  ทางวัดพิกุลเงิน และชาวอำเภอบางใหญ่จึงได้ร่วมใจกันบริจาคสมทบอีก 50,000  บาท ใน พ.ศ. 2512 โรงเรียนได้เข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมชนบท  (ค.ม.ช) รุ่นที่ 6 ต่อจากนั้น ได้รับงบประมาณสร้าง         โรงอาหาร หอประชุม และบ้านพักครู เมื่อจำนวนห้องเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง 10 ห้องเรียน ทำให้อาคารเรียนไม่เพียงพอประกอบกับที่ดินไม่สามารถขยายได้ ดังนั้น นายบูรณะ โตจำเริญ   ศึกษาธิการอำเภอบางใหญ่  และนายชุมพล  คำดา ครูใหญ่ในขณะนั้น จึงได้ติดต่อขอใช้ที่ดินบริเวณวัดโบสถ์ดอนพรหม  ซึ่งได้มี พระราชปรีชามุนี (พร ปวโร) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ในขณะนั้นเป็นผู้ดูแลโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาส กรรมการวัด และประชาชน เป็นอย่างดี และในวันที่  25  กันยายน พ.ศ. 2512 ท่านเจ้าคณะจังหวัดได้ทำหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ธรณีสงฆ์   วัดโบสถ์ดอนพรหม ให้เป็นที่สร้างอาคารเรียน โรงเรียนบางใหญ่จึงได้ย้ายมาสอนในที่แห่งใหม่  บริเวณวัดโบสถ์ดอนพรหม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา และใน พ.ศ. 2521  โรงเรียนได้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4) และได้ปรับปรุงพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าตลอดมา ทั้งในด้านการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่ และบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมเพื่อให้สวยงาม  น่าอยู่ยิ่งขึ้น และในปีการศึกษา 2535 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง  ประจำปีการศึกษา 2535           
           นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค.อม.ต.) และได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร ให้เป็นจุดสกัด เพื่อสกัดนักเรียนจำนวนหนึ่งไม่ให้เข้าไปแออัดอยู่ในส่วนกลาง ต่อมาได้รับความเห็นชอบจากคุณหญิงบุญเลื่อน  เครือตราชู และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ให้เข้าเป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยเป็นโรงเรียนน้องของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และเพิ่มชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่  และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา โรงเรียนได้พัฒนาก้าวหน้าตลอดมาจนถึงปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งสิ้น  35  ไร่  3  งาน  89.9  ตารางวา
            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างโรงเรียนในการแลกเปลี่ยนการศึกษา (MOU) กับโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอินเดีย จำนวน 6 โรงเรียน
    1. River Valley High School,Singapore
    2. Wanjiang Middle School, Wenjiang District, Chengdu, China
    3. Lan Zhou 5 Middle School, China
    4. Baoding No.7 Middle School, China
    5. No.9 Middle School, Bengbu City, Anhui Provinec,China
    6. Springdles School,New Delihi,India
        
              โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้อง ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จ.สระแก้ว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน จ.แม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนน้อง

ที่ตั้งโรงเรียน                     เลขที่  98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ขนาดสถานศึกษา             ขนาดใหญ่พิเศษ
ระดับชั้นที่เปิดสอน            มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 6

  อักษรย่อ   ต.อ.พ.น.
  ปรัชญาของโรงเรียน   ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
  พุทธภาษิตประจำโรงเรียน   วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ   "บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร"
  เพลงประจำโรงเรีย   มาร์ช ต.อ.พ.น.
   
 
ตราประจำโรงเรียน ต้นไม้ประจำโรงเรียน
พระเกี้ยวน้อย

ต้นชุมพูพันธ์ทิพย์

 
สีประจำโรงเรียน
สีชมพู - น้ำเงิน
 
 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน
พระพุทธปุญญากร ยุวสุนทรธรรมสถิต พระพุทธไสยาสน์ปิยมหาราชาศรีเตรียมพัฒนาปฏิมากร
   
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
   
ท้าวมหาพรหม พระแม่ธรณี
 
 
   
   

 

 website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 |
โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240