หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ติดต่อโรงเรียน
เว็บบอร์ด
 
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เจ้าหน้าที่
 
กลุ่มบริหารงาน งบประมาณและบุคคล
กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน วิชาการ
 
ภาพกิจกรรมปี 2557
ภาพกิจกรรมปี 2558
ภาพกิจกรรมปี 2559
ภาพกิจกรรมปี 2560
 
สารสนเทศ ปี 2555
สารสนเทศ ปี 2556
สารสนเทศ ปี 2557
สารสนเทศ ปี 2558
สารสนเทศ ปี 2559
 
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2559
นโยบายโรงเรียน
มาตฐานการศึกษา
คู่มืองานประกันคุณภาพ
แนวทางการเขียนรายงาน SAR
SAR ปี 2559
รายงานแผนพัฒนาคุณภาพ 2558
 
ศูนย์พฤกษศาสตร์
ศูนย์หุ่นยนต์
ศูนย์ภาษาจีน
ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด
 
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด
ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์
เว็บบอร์ดโรงเรียน
 
สื่อการเรียนการสอนของครู (ออนไลน์)
เอกสารงานวิจัย
   
 
 
 
   
   
 
  ครูหฤษฏ์ ทรัพย์อุปถัมภ์
  ครูปราณี อบเทศ
  ครูสุรีพร หาไมตรี
  ครูประกิตศรี เผ่าเมือง
  ครูอภิชญา ไชยยะ
  ครูกาญจนา โสภารักษ์
  ครูอัมรินทร์ อินทร์เสนา
  ครูธีระชัย เจริญต้นตระกูล
  ครูนัยเนตร ดงทอง
  ครูปณิชา ธรรมนรภัทร
  ครูพิเชษฐ์ ทิพย์ไธสง
  ครูญาณชัชณัฐ สิริวรชัยโอฬาร
  ครูโชคชัย สกุลโพน
  ครูวัฒนา แก้วมงคล
  ครูสุภัทรา ทองเปลี่ยน
  ครูธัญฑิพา พอนสวม
  ครูพรนภา กิตติวิภาส
  ครูวิภาดา จันทร์ภิรมย์
  ครูญดาณัฏฐ์ เจนประเสริฐ
  ครูอิสราภรณ์ สนธิสุตโชตภัทร์
  ครูโชติกา เนตรทิพย์
  ครูภูวนาท สุวินัย
  ครูจงกล รักสัตย์
  ครูบัญชา จันทร์ผา
  ครูนงลักษณ์ แย้มคำ
  ครูณัฏฐิณี ประเทืองยุคัน
  ครูอุดมพร ม่วงคำ
  ครูเกวรินทร์ ภิรมย์ญาณ
  ครูอรพิน จันทร์ประเสริฐ
  ครูบุปผา พ่วงปิ่น
  ครูจิราภรณ์ ราชจันทร์
  ครูวัฒนา เหล็งหวาน
  ครูมิ่งขวัญ สุขมาก
  ครูบงกศรัศม์ สุรังคพิพรรธน์
  ครูนชนุช ศุทธดา
  ครูพเยาว์ ยศชัยภูมิ
  ครูธานัท เดชะศาสวัต
  ครูพักตร์จิรา มีสมพงษ์
  ครูวรรณวิสา สิงหะ
  ครูสุธารัตน์ ผลมีศักดิ์
  ครูสุกานดา ทองตัน
  ครูกัญญลักษณ์ จันทรวิบูลย์
  ครูณัฐกฤตา โนนสว่าง
  ครูเกศวิไล บรรพต
  ครูกอบศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
  ครูคียาภัทร มณีรักษ์
  ครูรติกร บนสูงเนิน
  ครูอาทิตย์ วาเพชร
  ครูเรวิกา กลัดแพ
 
  ครูประไพศรี ปัญญา
  ครูนฤมล ศักดิ์ศรีเกษมกุล
  ครูอาภรณ์ คูประเสริฐวงศ์
  ครูพรพรรษา สุพลชัย
  ครูจันทนา อินทร์จันทร์
  ครูปวริศา ปรางวิสุทธิ์
  ครูจิตลดา นาคศรี
  ครูวรีภัทรื ศุภรสิงห์
  ครูวิชญ์พล ปัญญา
  ครูปรัชญา ซื่อสัตย์
  ครูธีรพงศ์ มีโภค
  ครูธนพล สรรคพงษ์
  ครูสุรีย์ ศิริปัญญาวงศ์
  ครูนภนัฐ ไผ่ชู
  ครูแสงดาว ชาวโพธิ์เอน
  ครูศรราม แสงสว่าง
  ครูจิตลดา ตันธะสินธุ์
  ครูสุชาดา เหมือนเอี่ยม
  ครูดวงฤทัย ชะดี
  ครูพิมจิตร์ รมยะพันธุ์
  ครูทวีศักดิ์ ทวีจินดา
  ครูอัญชลี ศรีเอนก
  ครูศิริภรณ์ ขนิษฐบุตร
  ครูนพวรรณ ศิริมาศ
  ครูวรางคณา จันทารักษ์
  ครูวีรพล  แป้นพรหม
  ครูปิยวรรณ อินทานนท์
  ครูจตุพร ฉิมมา
  ครูเฉลิมชัย ตาระกา
  ครูวิไลลัษณ์ หงส์หาญณรงค์
  ครูณัฏฐ์นลิน เหลือล้น
  ครูวิราภรณ์ เจตวัง
  ครูกมล เคลื่อนคล้อย
  ครูอภิสิทธิ์ เสนาฤทธิ์
  ครูแดนทัย จำปาบุรี
  ครูณรรฐพล ใจศรี
  ครูวิรัตน์ พิมพา
  ครูศันสนีย์ เติมศักดิ์
 
  ครูธันว์ชนก บัวคงดี
  ครูชบาไพร สืบสำราญ
  ครูปริญญา รัตนะพิมาน
  ครูอัจฉรา เย็นรัตน์
  ครูมาริษา ทับสี
  ครูประนอม นุกุลกิจ
  ครูจุฬาพร แก้วเซ่ง
  ครูกิตตศักดิ์ รองเริง 
  ครูสุจิตรา หนูงาม
  ครูณัฐพงษ์ ศุภาสร
  ครูยุวนุช สุกัน
  ครูพิมณฑ์รัตน์ กลิ่นจันทร์
  ครูเฟื่องลัดดา จิตจักร
  ครูสุภกร เขตมนตรี
  ครูกันย์ณัชชา บำรุงผล
  ครูกานต์รวี ผิวนิ่ม
  ครูออมทรัพย์ ดวงศรี
  ครูรัชดาภรณ์ ฆ้องคำกล
  ครูปัญญา ภิรมย์จันทร์
  ครูฟาร์ นุชเนื่อง
  ครูชวลิต สุจริต
  ครูปริญญา อินทรา
  ครูสุรศักดิ์ ป้องคำสิงห์
  ครูมารียำ แปะโพระ
  ครูหนึ่งฤทัย ธนูเงิน
  ครูภิรมย์ เตียงกูล
  ครูเสาวลักษณ์ กุลสุทธิดำรงพร
  ครูจันทนา จำแนกรส
  ครูปรานอม อินทนาศักดิ์
  ครูบุญช่วย ขำปาน
  ครูมลิวัลย์ กล่ำพบุตร
  ครูชวดล บุญอินทร์
  ครูธัญธร ทองมาก
  ครูนิรุช เหล่าเจริญ
  ครูวรรณวิภา เกษมรัตน์
  ครูราตรี ขันทอง
  ครูณัฐพงษ์ อภิสุวรรณกุล
  ครูเพ็ญภัทร เกิดลาภี
  ครูคณิต บุตรตรา
  ครูนวลจันทร์ น้ำยาง
  ครูอลงกรณ์ ประสิทธิชัย
  ครูนำพล สาสิงห์
  ครูตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฏ์
  ครูหฤทัย สายสิญจน์
  ครูชนิกา พงษ์มณี
  ครูนันทนา ขุมทอง
  ครูชัชวาล เชียงสน
  ครูปุญญิสา วรรณดี
  ครูปทุมมา แหวนวงษ์
  ครูฑาริกา โคตรวิทย์
  ครูติณณภพ เชื้อชา
  ครูอมรรัตน์ อาสสุวรรณ
 
  ครูธนาคุณ สันติเกื้อกูลวงศ์
  ครูวิทวัส เอี่ยมผู้ช่วย
  ครูกัลยา อบสุวรรณ
  ครูจารุกิตติ์ ชินนะประภา
  ครูเรวัตร ชาลาพล
  ครูสมฤกษ์ อุ่นจันทร์
  ครูไกรสิทธิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์
  ครูกรสุดา ชิตรัตน์
  ครูธนาขวัญ ไหวเทศ
  ครูวีณา เรี่ยวแรง
  ครูธนากร เข็มกลัด
  ครูศุภณัฐ นุตมากุล
  ครูเนาวรัตน์ หน่อแก้ว
  ครูรชฏวรรณ สารสุวรรณ
  ครูประพันธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
  ครูอดิศร เมืองซ้าย
  ครูสุรชัย สัมโย
  ครูชลดา อานี
  ครูโชฎก เรืองผิว
  ครูเกรียงไกร บัวใหญ่รักษา
  ครูไพบูลย์ ถนอมทรัพย์
  ครูสมโภชน์ เจริญขำ
 
  ครูสีนวล จันโท
  ครูสอางค์ศรี ผโลดม
  ครูณัฐนนท์ จิตสนอง
  ครูอาทิตย์ เพชรี
  ครูดุษฎี แม่นปืน
  ครูนันท์นภัส ฟูคำ
   

 

 website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 |
โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240