หน้าหลัก ความเป็นมา พืชศึกษา ทะเบียนพันธุ์ไม้ กิจกรรม
 
ครูภิรมย์ เตียงกูล
ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้
 
 

ความเป็นมาของโครงการ

             โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรให้กับเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 กิจกรรม ของโครงการอนุรักษ์พรรณพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดอยู่ในกรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมที่จะสร้างจิตสำนึก ให้เยาวชน บุคคลทั่วไปให้เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศ ซึ่งพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการกับเยาวชน โดยการฝึกอบรมให้เห็นประโยชน์ ความงดงาม เกิดความปิติที่จะทำการอนุรักษ์ แทนที่จะสอนให้อนุรักษ์แล้วเกิดความเครีย

             โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรให้กับเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 กิจกรรม ของโครงการอนุรักษ์พรรณพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดอยู่ในกรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมที่จะสร้างจิตสำนึก ให้เยาวชน บุคคลทั่วไปให้เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศ ซึ่งพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการกับเยาวชน โดยการฝึกอบรมให้เห็นประโยชน์ ความงดงาม เกิดความปิติที่จะทำการอนุรักษ์ แทนที่จะสอนให้อนุรักษ์แล้วเกิดความเครียด

              จากข้อมูลในข้างต้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  นนทบุรี เป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ อพ.สธ. ต้องการพัฒนาให้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   เนื่องจากอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดทุเรียนเมืองนนท์ ที่นับวันพื้นที่ในการอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนเมืองนนท์ได้ลดน้อยลง เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง น้ำท่วมสวนทุเรียนและพืชพื้นเมืองต่างๆ คณะผู้บริหาร และครูในโรงเรียน จึงมีมติร่วมสนองพระราชดำริในการเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นโครงการที่ตรงกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดี ที่สำคัญคือเป็นนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 3 สนับสนุนให้ดำเนินงานและสนับสนุน  เนื่องด้วยโครงการมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนการการศึกษา 2551 ในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  นนทบุรี  นักเรียนส่วนใหญ่ไม่รู้จักพรรณไม้  และสรรพคุณของพรรณไม้ต่างๆ จึงเป็นผลให้เกิดขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พรรณพืช  จากการวิเคราะห์ดังกล่าว โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจึงเป็นโครงการที่มีคุณค่าควรแก่การดำเนินการ

ศูนย์พฤกษศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี