หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ติดต่อโรงเรียน
เว็บบอร์ด
 
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เจ้าหน้าที่
 
กลุ่มบริหารงาน งบประมาณและบุคคล
กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน วิชาการ
 
ภาพกิจกรรมปี 2557
ภาพกิจกรรมปี 2558
ภาพกิจกรรมปี 2559
ภาพกิจกรรมปี 2560
 
สารสนเทศ ปี 2555
สารสนเทศ ปี 2556
สารสนเทศ ปี 2557
สารสนเทศ ปี 2558
สารสนเทศ ปี 2559
 
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2559
นโยบายโรงเรียน
มาตฐานการศึกษา
คู่มืองานประกันคุณภาพ
แนวทางการเขียนรายงาน SAR
SAR ปี 2559
รายงานแผนพัฒนาคุณภาพ 2558
 
ศูนย์พฤกษศาสตร์
ศูนย์หุ่นยนต์
ศูนย์ภาษาจีน
ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด
 
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด
ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์
เว็บบอร์ดโรงเรียน
 
สื่อการเรียนการสอนของครู (ออนไลน์)
เอกสารงานวิจัย
   
 
 
 
   
 
 
 
วิสัยทัศน์ ( VISSION)
  มุ่งจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
 
อัตลักษณ์ (IDENTITY)
  คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ
 
เอกลักษณ์ (UNIQUENESS)
  สิ่งแวดล้อมดี วิชาการเด่น เน้นวิถีไทย
 
ค่านิยม (VALUE)
  ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
วัฒนธรรมองค์กร (ORGANIZATION CULTURE)
  ยิ้มไหว้ทักทายกัน
 
พันธกิจ (MISSION)

  ด้านผู้เรียน
      พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการสู่มาตรฐานสากล พร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ มีจิตสาธาณะ เสียสละและรับผิดชอบต่อสังคม

  ด้านการจัดการเรียนรู้
      ยกระดับการจัดการเรียนรู้โดยพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการกับภูมิปัญญาสากลอย่างสมดุลทั่วถึง มีคุณภาพเทียบเคียมมาตรฐานสากล

  ด้านบุคลากร
      พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สามารถสื่อสารสองภาษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

  ด้านการบริหารจัดการ  
      ดำเนินการบริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน และการสร้างเครือข่ายทั้งภายใน ภายนอกประเทศเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษา

 
เป้าประสงค์ (GOAD)

    1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และมีสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี
    2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก และพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
    3. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้โดยพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการกับภูมิปัญญาสากลอย่างสมดุลทั่วถึง มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สามารถสื่อสารสองภาษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
    5. สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครององค์กรและชุมชน สามารถสร้างเครือข่ายภายในภายนอกประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษา

 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล (พ.ศ. 2555)
  ยุทธศาสตร์ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของนักเรียน
           1.1 พัฒนาและยกระดับความสามารถของนักเรียนให้มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล และมีความพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
           1.2 พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็น มาตรฐานสากล
           2.1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ใหสอดคล้องเทียบเคียง กับมาตรฐานสากล โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการกับภูมิปัญญาสากลอย่างสมุดุลทั่วถึง

  ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียน
           3.1 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
           3.2 พัฒนาเครือข่ายสู่ครูมืออาชีพ

  ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
           4.1  พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
           5.1 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล
           5.2 สร้างเครือข่ายทั้งภายในภายนอกประเทศและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร ชุมชน ในการพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
 

นโยบายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

          1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านคุณธรรม และความรู้บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
          2. พัฒนาและยกระดับโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
          3. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
          4. พัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้ ทั้งใน และนอกห้องเรียน
          5. สร้างเครือข่ายทั้งภายใน ภายนอกประเทศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการศึกษา
          6. พัฒนาโรงเรียน และบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
จุดเน้น
เตรียมพัฒน์ นนท์ ก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง
   

 

 website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 |
โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240