เนื้อหาบทเรียน
           หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มีการกำหนดมาตรฐานรายวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างงานนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงานหรือโครงงานปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาพื้นฐาน และการนำเสนอชิ้นงาน เพื่อจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์จากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน จากการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้นี้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจึงควรมีความรู้ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ และจะสามารถนำความรู้ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาสร้างงานใช้ในชีวิตประจำวันไว้ในหลักสูตร

โครงงานคอมพิวเตอร์  เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียนเป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีอยู่ในการศึกษาทดลองแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อเพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโครงงานคอมพิวเตอร์ จึงเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่างๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงาน